Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Studio Tiaka
KvK: 67581285
Vestigingsadres: Hugo de Vriesstraat 32, 2152 CT, Nieuw Vennep
Versie 1; Mei 2021


ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, cursussen en koopwaar van Studio Tiaka en op alle overeenkomsten en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2. Studio Tiaka behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
3. Het Nederlands recht is van toepassing.
4. De aanbieder, Studio Tiaka, wordt aangeduid als Yogastudio.
5. De wederpartij (klant, cursist, leerling of deelnemer) wordt aangeduid als Deelnemer.
6. Een yogaleraar die namens de yogastudio een yogales, een andere les of een workshop verzorgt in Studio Tiaka wordt aangeduid als Yogaleraar.
7. Een persoon die voor eigen rekening of risico of namens een derde partij lessen of workshops verzorgt en daarbij gebruik maakt van de faciliteiten van de Yogastudio wordt aangeduid als Workshopleider.
8. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Deelnemer of Workshopleider en de Yogastudio gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
9. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Studio Tiaka neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Studio Tiaka mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

ARTIKEL 2 – VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE YOGASTUDIO
1. De Yogastudio is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede yogalessen en/of workshops.
2. De Yogastudio is verantwoordelijk voor het zorgen voor een veilige plek voor de yogalessen en workshops. Hieronder vallen de volgende verantwoordelijkheden:
– De Yogastudio zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
– De Yogastudio zorgt ervoor dat het gebouw en de faciliteiten aan de wettelijke bepalingen rondom de veiligheid voldoet.
– De Yogastudio treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Deelnemers.
– De Yogastudio onderwerpt de voorzieningen in het gebouw aan het vereiste onderhoud.
3. De Yogastudio staat er voor in dat de docenten of workshopleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Yogastudio is ervoor verantwoordelijk redelijke maatregelen te nemen om privacy gevoelige data van Deelnemers te beschermen. Door Deelnemers verstrekte gegevens worden zonder toestemming van Deelnemer niet voor externe doeleinden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 3 – VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DEELNEMER
1. De Deelnemer dient de aanwijzingen van De Yogastudio c.q. de Yogaleraren, Workshopleiders en andere medewerkers op te volgen.
2. Elke Deelnemer is verplicht lichamelijke en/ of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de Yogaleraar of Workshopleider. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts of therapeut. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de Deelnemer.
3. De Deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of per e-mail aan De Yogastudio mede te delen. De Yogastudio mag uitgaan van de juistheid van de verstrekte gegevens.
4. Door een e-mail adres door te geven aan De Yogastudio gaat de Deelnemer akkoord met opname op de mailinglijst van De Yogastudio.
5. Het is de Deelnemer niet toegestaan deel te nemen aan lessen of workshops, indien hij onder invloed is van drank, drugs of verdovende medicijnen die het concentratie vermogen verminderen.
6. Het is de Deelnemer niet toegestaan te roken in De Yogastudio.

ARTIKEL 4 – AANBIEDINGEN EN BETALING
1. Alle aanbiedingen van Studio Tiaka zijn vrijblijvend.
2. De prijzen voor koopwaar en cursussen zijn vast en niet onderhandelbaar. De prijzen voor particuliere Deelnemers zijn inclusief omzetbelasting.
3. Betaling van abonnementen geschiedt middels automatische incasso.
a. Deze incasso geschiedt in de eerste week van de maand.
b. Indien deze incasso niet kan worden uitgevoerd dan is de Deelnemer ervoor verantwoordelijk zelf zo spoedig mogelijk contact op te nemen met De Yogastudio om af te spreken hoe de betaling zal plaatsvinden.
4. Betaling van goederen kan contant of per pin plaatsvinden.
5. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door De Yogastudio schriftelijk of per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
6. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Studio Tiaka het recht om op de Deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
7. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

ARTIKEL 5 – PROEFLESSEN
1. Om yoga te proberen is het mogelijk om een proefles te volgen.
2. Proeflessen moeten voor de les worden afgerekend.
3. Door deelname aan een proefles ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6 – ABONNEMENTEN
1. De voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op Deelnemers die een abonnement hebben bij Studio Tiaka.
2. Een abonnement wordt afgesloten voor een afgesproken periode. Deze periode bedraagt drie maanden (maandabonnement). Dit is naar keuze van de Deelnemer.
3. Bij het afsluiten van een abonnement is er een bedenkperiode van 7 dagen. In deze periode kan een Deelnemer kosteloos annuleren. De bedenktijd eindigt op het moment dat de Deelnemer eerder een les volgt.
4. Na afloop van de afgesproken periode kan de Deelnemer op elk moment opzeggen.
– Voor de opzegging geldt vanaf de eerste dag van de maand die start 30 dagen na het moment van opzegging.
– Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
– Het opzeggen geschiedt schriftelijk per e-mail of post. De Deelnemer ontvangt een bevestiging van De Yogastudio. Als de Deelnemer geen bevestiging ontvangt dan dient deze zelf contact met De Yogastudio op te nemen.
– Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
6.Tijdens de afgesproken periode is het niet mogelijk om tussentijd het abonnement op te zeggen tenzij:
 – De Deelnemer verhuisd naar een locatie meer dan 20 kilometer van De Yogastudio. De Yogastudio kan om bewijs hiervan vragen.
 – De Deelnemer in verband met langdurige ziekte voor meer dan 6 maanden geen yogales kan volgen. De Yogastudio kan om bewijs hiervan vragen.
7. Een abonnement is geldig voor een afgesproken hoeveelheid lessen per week.
8. Een abonnement is geldig voor alle reguliere lessen die door De Yogastudio worden aangeboden. Het staat De Yogastudio vrij lessen aan te bieden die niet onder het abonnement vallen.
9. Indien Deelnemer voor een les verhinderd is, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, vindt geen teruggave van het lesgeld plaats.
10. De Deelnemer kan gemiste lessen inhalen. Beperking hierbij is dat de lessen in dezelfde maand ingehaald kunnen worden. Er kunnen geen gemiste lessen meegenomen worden naar de volgende maand.
11. De tarieven voor abonnementen kunnen een keer paar jaar door De Yogastudio worden gewijzigd. De Yogastudio zal abonnementhouders hiervan tijdig, op de hoogte stellen. Bij verhoging van de prijs heeft de Deelnemer gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen.
12. Bij langdurige ziekte kan je contact opnemen met Studio Tiaka om het abonnement te laten pauzeren. Een ziekte is langdurig als deze het bezoeken van de lessen voor een periode langer dan drie weken onmogelijk maakt. De Yogastudio kan om bewijs van de ziekte vragen.
13. Het is niet mogelijk het abonnement te pauzeren voor vakanties, werk of andere persoonlijke redenen anders dan een langdurige ziekte.


ARTIKEL 7 – EXTRA LESSEN EN LOSSE LESSEN
1. Bij voldoende ruimte in de les is het mogelijk om extra lessen of losse lessen te volgen.
2. Er is sprake van een “Extra les” als de Deelnemer een abonnement heeft en meer lessen wil volgen dan er in het abonnement zitten.
3. Er is spraken van een “Losse les” als de Deelnemer bekend is bij De Yogastudio en geen abonnement heeft.
4. Losse lessen dienen ter plekke contant te worden betaald. Extra lessen kunnen contact of per automatische incasso worden betaald.
5. Extra en losse lessen worden aangeboden op basis van beschikbaarheid. Deelnemers met een abonnement of rittenkaart hebben altijd voorrang boven Deelnemers voor een Losse les.

ARTIKEL 8 – VAKANTIE, FEESTDAGEN, ZIEKTE EN CALAMITEITEN
1. De tarieven van De Yogastudio zijn gebaseerd op 48 lesweken per jaar.
2. Tijdens de schoolvakanties van scholen in de regio is De Yogastudio gesloten of kan het er voor kiezen een beperkter rooster aan te bieden.
3. Uitzondering hierop is de zomervakantie. De Yogastudio kan ervoor kiezen om in de zomer voor 4 weken te sluiten. Deze 4 weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden. Voor de gesloten periode van 4 weken in de zomer is geen lesgeld verschuldigd.
4. De Yogastudio is gesloten op de in Nederland vastgestelde feestdagen waarbij de Deelnemer geen compensatie zal worden gegeven.
5. Indien een Yogaleraar door ziekte of anderen redenen geen les kan geven dan zal De Yogastudio al het mogelijke in het werk stellen om voor vervangende docenten of lesuren te zorgen.
6. Indien De Yogastudio langer dan een week is gesloten dan gelden de volgende regels.
 –  Indien De Yogastudio op last van de overheid is gesloten om de algemene volksgezondheid te bevorderen en De Yogastudio biedt online een alternatief aan voor de studio lessen dan geeft De Yogastudio geen compensatie.
 – Indien De Yogastudio op last van de overheid is gesloten om de algemene volksgezondheid te bevorderen en De Yogastudio biedt geen alternatief aan dan worden de kosten van abonnementen voor de volgende maand verminderd naar rato van het aantal gesloten dagen.
 – Indien De Yogastudio is gesloten door ziekte van docenten of calamiteiten dan worden de kosten van abonnementen voor de volgende maand verminderd naar rato van het aantal gesloten dagen.
7. Voor sluiting van enkele dagen, of uitval van lessen van een enkele Yogaleraar wordt geen compensatie gegeven.

ARTIKEL 9 – UITSLUITING
1. Studio Tiaka heeft het recht deelname aan een les te weigeren, indien de Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Studio Tiaka heeft het recht de toegang tot de lessen, workshops, andere activiteiten en het centrum, zonder opgave van reden te weigeren.

ARTIKEL 10 – ANNULERING DOOR STUDIO TIAKA
1. Studio Tiaka heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
2. Studio Tiaka heeft het recht zonder opgave van redenen lessen en andere activiteiten te annuleren.

ARTIKEL 11 – WORKSHOPS
1. Studio Tiaka organiseert workshops en cursussen op het gebied van yoga en spiritualiteit. Vanaf nu Workshops.
2. Voor Deelname aan een Workshop is het nodig een toegangsbewijs te kopen.
3. Toegangskaarten zijn te koop bij de Yogaleraar die de workshop geeft en via de Webshop van De Yogastudio.
4. Een inschrijving voor een Workshop, en daarmee een plek in de Workshop, is pas definitief indien een toegangskaart gekocht en betaald is.
5. Bij beschikbaarheid, dit ter beoordeling van de Yogaleraar die de Workshop verzorgt, is het mogelijk om bij aanvang van de Workshop nog een toegangskaart te kopen. Deze dient dan gelijk contant afgerekend te worden.
6. Mocht de Deelnemer van deelname afzien na inschrijving dan dient dit binnen 72 uur voor aanvang van de Workshop aan De Yogastudio door te geven te zijn. Na deze tijd bent u de helft van de kosten aan Studio Tiaka verschuldigd.
7. Toegangskaarten voor Workshops zijn overdraagbaar. Beperking hierbij is dat de Deelnemer die een Workshop bezoekt binnen de doelgroep van de Workshop dient te vallen. Een en ander ter beoordeling van de Yogaleraar of Workshopleider.
8. Indien een Workshop wordt geannuleerd dan zal De Yogastudio uiterlijk 14 dagen na de geplande datum van de Workshop de gemaakte kosten voor toegangskaarten per bank vergoeden.

ARTIKEL 12 – WORKSHOPS DOOR DERDEN
1. De Yogastudio kan door derden worden gebruikt voor workshops. Deze workshops zijn volledig de verantwoordelijkheid van de betreffende Workshopleider of organisatie.

ARTIKEL 13 – KOPEN VIA DE WEBSHOP
1. Via een webshop verkoopt De Yogastudio abonnementen en toegangskaarten voor Workshops. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
2. Bij het online aanschaffen van een rittenkaart is er een bedenkperiode van 7 dagen. In deze periode kan een Deelnemer kosteloos annuleren. De bedenktijd eindigt op het moment dat de Deelnemer eerder een les volgt.
3. Bij het online aanschaffen van toegangskaarten voor een workshop of andere activiteit geldt een bedenkperiode van 7 dagen. In deze periode kan een Deelnemer kosteloos annuleren. De bedenktijd eindigt op het moment dat de geplande activiteit binnen 72 uur plaatsvindt.
4. Bij annulering binnen 72 uur voor de starttijd van de geplande activiteit wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.
5. Annuleren kan uitsluitend per e-mail of het contactformulier op de webshop.


ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWAARDING
1. De Yogastudio is tegenover de Deelnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en voor schade die voor rekening en risico van De Yogastudio komt.
2. De Yogastudio zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van De Yogastudio is beperkt tot het bedrag waarvoor De Yogastudio aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij. Het verzekerde bedrag heeft een minimum van 1.000.000,- euro per geval.
3. De Deelnemer is tegenover De Yogastudio aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Deelnemer komt.
4. Deelnemer vrijwaart De Yogastudio voor elke aanspraak over het zoek- of defect raken van eigendommen van Deelnemer.
5. Deelname aan de lessen en workshops geschiedt volledig op eigen risico. Deelnemer vrijwaart De Yogastudio en de Yogaleraar voor elke aanspraak betreffende het tijdens cursus of aanwezigheid in het cursusgebouw oplopen van blessures, lichamelijk letsel, blijvende invaliditeit of het overlijden van Deelnemer.
6. Deelnemer vrijwaart De Yogastudio voor elke aanspraak met betrekking tot het gebruik van de ruimten alwaar activiteiten plaatsvinden. Alsmede het gebouw en eigenaar dezer waar De Yogastudio is gevestigd.
7. Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die De Yogastudio of een Yogaleraar/ Workshopleider verstrekt.